Sakrament Chrztu

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

 • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis)
 • Wyciąg z aktu ślubu rodziców dziecka
 • Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adres faktycznego zamieszkania)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do wysłuchania konferencji przedchrzcielnej, która w naszej parafii odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00, po Mszy Świętej oraz powinni dostarczyć zaświadczenie o wzięciu udziału w takiej konferencji w innej parafii.

Rodziców i chrzestnych obowiązuje wychowanie w wierze dziecka, które przyjmuje sakrament chrztu.

Sakramentu chrztu udziela się w naszej parafii w drugą, trzecią i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12.30 Prosimy do podpisania ksiąg przyjść pół godziny przed rozpoczęciem Mszy Świętej.

Sakrament bierzmowania

Do kancelarii parafialnej (lub księdza czuwającego nad przygotowaniem do sakramentu) należy dostarczyć:

 • Metrykę Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
 • osoby starsze niż młodzież gimnazjalna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • podanie skierowane do ks. biskupa z prośbą o udzielenie sakramentu i uzasadnieniem.

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania (sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej) powinien być w 3 klasie gimnazjumuczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące.

Sakrament Eucharystii

Pierwsza Komunia Święta

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

 • Metrykę chrztu dziecka

Godziny sprawowania Sakramentu Eucharystii podane są w gablocie parafialnej, jak też na naszej stronie parafii. Intencje mszalne przyjmuje się po każdej Mszy Świętej jak również w kancelarii.

Warto wiedzieć:

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu. I tak, nazywany jest:

Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.

Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił im ją składać na Jego pamiątkę.

Łamaniem chleba – ponieważ nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę św., gdyż gromadząc się na polecenie Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Jezusem. W ten sposób tworzyli z Jezusem jedno ciało – Kościół.

Zgromadzeniem eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła.

Najświętszą Ofiarą – gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.

Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.

Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z nim jedno ciało.

Mszą świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.

Chrystus Pan ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów. Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszej parafii podczas każdej mszy świętej, a także w pierwsze piątki miesiąca od godz. 16.30 do zakończenia mszy świętej wieczornej.

Przypominamy warunki sakramentu pokuty:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Sakrament Kapłaństwa

W naszej parafii modlimy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy Świętej jest adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia i uzdrowienia.

Przyjaciele seminarium

Seminarium Duchowne pełni w diecezji bardzo ważną rolę – jest miejscem, w którym rodzą się przyszłe zastępy duszpasterzy. Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców diecezji chciałbym mieć w swojej parafii wspaniałych księży, to już dzisiaj powinien zacząć interesować się tym, co w Seminarium się dzieje. Najlepiej włączyć się w prace Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, w którym modlitwą i ofiarą można wspierać naszych alumnów. Ze swojej strony Seminarium organizuje spotkania z przyjaciółmi, rekolekcje i inne formy kontaktów, dzięki którym można uczestniczyć w naszym życiu.

Serdecznie zapraszamy! Dołącz do nas i pomóż nam budować wspólnotę naszego diecezjalnego Kościoła!

Swoje intencje możesz kierować do Skrzynki intencji.

Swoje ofiary możesz wpłacać na konto
PKO SA: 62 1240 6117 1111 0000 4761 6769
lub ING 47 1050 1025 1000 0023 1443 1756.

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Warszawsko-Praskiej
p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
Mehoffera 2, 03-131 Warszawa – Tarchomin
tel. (0-22) 676-53-40, 676-53-50
fax (0-22) 614-99-30, gsm +48 668815931

kontakt@seminariumpraskie.com.pl

Sakrament małżeństwa

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

 • aktualne metryki Chrztu w pełnym wypisie (data wydania musi być nie wcześniejsza, niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu), oraz inne dokumenty kościelne ,  jeżeli zostały wydane — stwierdzające stan wolny.
 • dowody osobiste narzeczonych
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo Bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Narzeczeni winni się zgłosić do kancelarii pierwszy raz minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. W przypadkach bardziej złożonych prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.

Sakrament namaszczenia chorych

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego.

W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to Sakrament umocnienia.

Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych. Osobom ciężko chorym (nie tylko umierającym) udzielamy tego Sakramentu w ich domach. Sakramentu tego nie udziela się zmarłym!

Pogrzeb katolicki

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

 • akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych (wiatyk, namaszczenie chorych, spowiedź); jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wówczas wystawia je kapelan szpitala).
 • jeżeli pogrzeb odbywa się poza parafią potrzebne jest pozwolenie na pochówek z parafii.

Msze św.:

W niedziele i święta:
dla ogółu parafian: 8.00, 9.30, 12.30, 19.00
dla dzieci: 11.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

Ostatnio dodane

Kontakt

Kancelaria parafialna:
tel.: 22 614 25 97